Euro Plus Spaarrekening

Tegoeden worden op de dag van ontvangst door de Bank rentedragend. Overboekingen ten laste van de Euro-Plus Spaarrekening naar de Euro-Plus Deposito en andersom worden beschouwd als een interne overboeking en worden derhalve ook op dezelfde werkdag rentedragend.

Het rentepercentage op de Euro-Plus Spaarrekening is variabel en kan dus conform ontwikkelingen in de markt wijzigen. De renteberekening vindt plaats over het juiste aantal dagen en het jaar wordt gesteld op 365 dagen.

Voorbeeld: de basisrente op een Euro-Plus Spaarrekening is momenteel 2,23% per jaar. Aangezien wij de rente per kwartaal uitkeren krijgt u het rente-op-rente effect waardoor de effectieve rente 2,25 % per jaar is.

U vult een aanvraagformulier en een CRS-formulier(en) volledig in en doet ons deze tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van u en eventuele mederekeninghouders/gemachtigde toekomen. Zodra wij de informatie hebben ontvangen, openen wij de rekening en sturen u zo spoedig mogelijk de bevestiging met het rekeningnummer toe. Uw eerste storting dient vervolgens plaats te vinden ten laste van de opgegeven tegenrekening ter voldoening aan de in Nederland van kracht zijnde Wet identificatie bij dienstverlening. Ook een eventuele tweede tegenrekening zal geïdentificeerd moeten worden middels een storting. 

Een tegenrekening is een betaalrekening op uw naam bij een bank in Nederland. Dit kan ook een en/of rekening zijn, die mede op uw naam staat. Om veiligheidsredenen kunt u alleen geld overboeken van uw Euro-Plus Spaarrekening naar uw tegenrekening. U kunt maximaal twee tegenrekeningen opgeven. Indien bij gezamenlijke rekeninghouders de tegenrekening niet op beider naam is gesteld, dienen beide rekeninghouders afzonderlijk een op eigen naam gestelde tegenrekening op te geven en dienen zij ieder afzonderlijk een eerste storting vanuit hun tegenrekening te verrichten. Alle tegenrekeningen moeten geïdentificeerd worden middels een storting ten laste van de opgegeven tegenrekening ter voldoening aan de in Nederland van kracht zijnde Wet identificatie bij dienstverlening. Dus ook een eventuele tweede tegenrekening zal geïdentificeerd moeten worden middels een storting. Overboekingen naar tegenrekeningen die nog niet zijn geïdentificeerd worden niet uitgevoerd.

Ja, dat is gratis. Telefonisch kunt u uw opdrachten doorgeven waarna ze door onze medewerkers direct uitgevoerd zullen worden. Het geld dat u overschrijft van of naar uw tegenrekening is wel onmiddellijk van uw rekening afgeboekt, maar is zeker 1 a 3 werkdagen onderweg. Eventueel kunt u ook uw overboekingen schriftelijk of per fax doorgeven. Zorgt u er dan wel voor dat u uw schrijven ondertekent. 

Bij een Euro-Plus Spaarrekening kunt u te allen tijde over het gehele saldo beschikken. Bij een Euro-Plus Deposito staat het bedrag vast voor de gehele looptijd en kan tussentijds niet worden opgenomen. Het einde van de rentevaste periode van de Euro-Plus Deposito is een goed moment om weer eens kritisch naar je Euro-Plus Deposito te kijken.

Voor de Euro-Plus Spaarrekening ontvangt u aan het begin van elke maand een rekeningafschrift over de voorafgaande maand wanneer er minimaal één mutatie heeft plaatsgevonden. Indien er geen enkele mutatie heeft plaatsgevonden, ontvangt u eens per kwartaal een afschrift met de rentebijschrijving in de tweede week van het nieuwe kwartaal. Uiteraard kunt u tussendoor altijd met de afdeling Klantenservice bellen voor een bevestiging van een storting of andere transactie.

Opnames ten laste van een Euro-Plus Spaarrekening kunnen alleen worden gedaan door middel van een overboeking naar de door u opgegeven en geactiveerde vaste tegenrekening binnen Nederland. U kunt dus geen contante kasopname doen!

 

Voor het doorgeven van een transactie kunt u contact opnemen met de Klantenservice op 0900- 9274 of een overschrijvingsformulier per post naar de bank sturen. Opdrachten die voor 16.00 zijn doorgegeven, zullen dezelfde dag verwerkt worden. Anders wordt het de eerstvolgende werkdag uitgevoerd.

 

U kunt ook per e-mail uw transactie doorgeven. Dit kan alleen als uw e-mail schriftelijk aan de bank is doorgegeven.

 

Bedragen onder de €1,- worden vanuit kostenoverwegingen niet overgemaakt.

Banken zijn niet verplicht om rentewijzigingen persoonlijk aan klanten mee te delen. Yapı Kredi Bank Nederland N.V. past minimaal één werkdag voor de wijziging haar internetsite (www.yapikredi.nl) aan. Verder staat de meest actuele Euro-Plus Spaarrekeningrente op de afschriften en kunt u altijd voor de rentestand bellen met de afdeling Klantenservice. Het verdient aanbeveling om de informatiekanalen regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Een minderjarige kan alleen met toestemming van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger beschikken over het saldo op zijn/haar rekening.

Jongeren zijn pas vanaf 18 jaar bevoegd en kunnen dan ook alleen de wettelijke vertegenwoordigers (meestal de ouders) een Euro-Plus Spaarrekening en/of Deposito openen. Grootouders of anderen moeten de wettelijke vertegenwoordigers om toestemming vragen. De wettelijke vertegenwoordigers zijn tevens fiscaal verantwoordelijk voor de rekening van de minderjarige. Wel kunt u als grootouder elk jaar uw kleinkinderen belastingvrij een schenking doen. De regels rondom schenkingen kunnen ieder jaar veranderen. Hou de website van de Belastingdienst in de gaten voor de actuele schenkingsregels.

De rente op de Euro-Plus Spaarrekening wordt aan het eind van elk kwartaal - in maart, juni, september en december - op de Euro-Plus Spaarrekening bijgeschreven.

U kunt Yapı Kredi Bank Nederland N.V. schriftelijk verzoeken een Euro-Plus Spaarrekening op te heffen. Na opheffing zal het resterende saldo en de opgebouwde rente worden overgeboekt naar de tegenrekening. Deze schriftelijke opdracht dient in het geval van een gezamenlijke rekening door beide rekeninghouder(s) te worden ondertekend. De rekeninghouder(s) kan (kunnen) de Yapı Kredi Bank Nederland N.V. schriftelijk verzoeken om aan het eind van de looptijd van een Euro-Plus Deposito het saldo plus rente over te maken naar een tegenrekening of naar een Euro-Plus Spaarrekening. U ontvangt een bevestiging van de opgeheven spaarrekening per post.

Indien een rekening oneigenlijk wordt gebruikt, zal Yapı Kredi Bank Nederland N.V. eenzijdig de rekening opheffen en het saldo plus rente overmaken naar de tegenrekening.

In het geval van overlijden van een rekeninghouder dient Yapı Kredi Bank Nederland N.V. daar zo snel mogelijk over geïnformeerd te worden. De erfgenamen en/of rechthebbenden treden, onder het overleggen van een Verklaring van Erfrecht en Uittreksel van overlijden, in de rechten treden van de rekeninghouder. Bij het overlijden van een van de rekeninghouder(s) van een gezamenlijke rekening blijft de andere rekeninghouder over de rekening beschikken en wordt de rekening alleen op zijn/haar naam gezet. U kunt het volgende formulier voor de verdere afwikkeling gebruiken.

Het International Bank Account Number (IBAN) vervangt sinds 2014 het oude bankrekeningnummer bij het verrichten van betalingen. Het IBAN van een Nederlands rekeningnummer bestaat uit 18 tekens (cijfers en letters) en het oude rekeningnummer komt er altijd in voor. 

Uw eigen Euro-Plus spaarrekening is direct gekoppeld aan het betalingsverkeer, dus hier hoort ook een IBAN-nummer bij. Stortingen verlopen altijd direct via de toegekende IBAN-nummer. Deze details ontvangt u na opening van de rekening. Uiteraard zijn deze ook via onze klantenservice op te vragen.


Hoe kunnen
we u helpen?