Privacybeleid

Bij Yapi Kredi Bank Nederland N.V. (YKNV) begrijpen we dat uw persoonsgegevens belangrijk voor u zijn. Daarom commiteert YKNV zich aan de hoogste standaarden ter bescherming van persoonsgegevensom de fundamentele privacyrechten te beschermen van YKNV’s clienten, medewerkers en iedere andere persoon met wie YKNV in contact staat. In deze privacyverklaring lees je hoe YKNV omgaat met uw persoonsgegevens. De volgende aspecten komen aan de orde:

1. Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Deze privacyverklaring geldt voor klanten van ons of potentiele klanten die interesse hebben in ons pruduct door bijvoorbeeld een aanvraag te doen of onze webiste te bezoeken. In dergelijke gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens. Daarnaast kan het gaan om personen die geen klant zijn van YKNV. Denk aan personen die geld overmaken naar YKNV rekening of personen aan wie geld wordt overgemaakt op YKNV rekening. Ook leggen wij persoonsgegevens vast van contactpersonen van bedrijven aan wie wij diensten verlenen, zoals aandeelhouders van deze bedrijven, de Uiteindelijke Belanghebbende (UBO’s) van deze bedrijven, vertegenwoordigers of personen die borg staan voor onze klanten.

2. Wat zijn persoonsgevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of die aan een natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld. Denk aan naam, (email-)adres, leeftijd geboortedatum, nationaliteit, uw handtekening, maar ook of u bijvoorbeeld getrouwd bent of kinderen heeft. Ook uw bankrekening, telefoonnummer, IP-adres en uw BSN-nummer zijn persoonsgegevens. Daarnaast kunnen wij vanuit wettelijke verplichtingen gesprekken opnemen met medewerkers op kantoor. Deze gegevens kunnen iets vertellen over u persoonlijk of over uw gedrag.

3. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens?

De verantwoordelijkheid voor compliance met de normen omtrent gegevensbescherming ligt primair bij de Directie van YKNV. De Directie heeft, als onderdeel van haar verantwoordelijkheid, een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die een effectief programma ter bescherming van persoonsgegevens beheert. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn:

Yapi Kredi Bank Nederland N.V.
Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 94042
1090 GA, Amsterdam
Nederland
dataprotectionofficer@yapikredi.nl

 

4. Wat zijn de doelen en de rechtsgrondslagen voor de verwerking?

YKNV mag niet zomaar uw gegevens opvragen of gebruiken. YKNV verwerkt persoonsgegevens conform de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG bepaalt dat dit alleen mag als er een ‘grondslag voor de verwerking’ is. Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken als daar een of meerdere van de volgende redenen voor zijn:

a) Uitvoering van een overeenkomst

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken voor het afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld voor het openen van een rekening bij ons, het beoordelen en accepteren van (aspirant) cliënten, en het afwikkelen van betalingen voor cliënten.

b) Wettelijke verplichting

Als bank dienen wij te voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen. In deze wetten staat dat wij uw persoonsgegevens moeten vastleggen en soms aan andere moeten verstrekken. Denk hierbij aan de de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) welke bepaalt dat wij maatregelen moeten nemen om fraude, belastingontduiking en financiering van terrorisme en witwassen te voorkomen. Ook bepaalt de Wet op het financieel toezicht (WFT) dat wij de veiligheid en integriteit van YKNV en de financiele sector moeten waarborgen waaronder het voorkomen, onderzoeken en bestrijden van strafbare gedragingen. Andere organisaties mogen soms gegevens bij banken opvragen. Denk aan de Belastingdienst, Justitie (financiële fraude) en de Inlichtingendienst (terrorisme). Verder moeten banken soms persoonsgegevens delen met toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wanneer de wet of toezichthouder aangeeft dat wij gegevens moeten vastleggen of verstrekken zijn wij verplicht hieraan te voldoen.

c) Gerechtvaardigd belang van de bank of van anderen

Wij mogen uw peroonsgegevens gebruiken als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om uw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan uw recht op privacy. Denk hierbij aan het tegengaan van fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag. Ook moeten wij soms zorgplichten nakomen voor werknemers en/of clienten of eigendommen beschermen van ons, u of andere klanten. Om u als klant goed van dienst te kunnen zijn, verwerken we persoonsgegevens tevens voor gerichte marketingactiviteiten. We kunnen u onder andere via de telefoon of e-mail informeren over onze producten en diensten.

5. Door wie zullen mijn persoonsgegevens worden verwerkt?

Iedere medewerker van YKNV die uw persoonsgegevens nodig heeft voor het uitvoeren van zijn of haar taken heeft daartoe toegang. Daarnaast, dienstverleners die door YKNV zijn aangesteld kunnen voor de afgesproken doelen eveneens toegang tot uw persoonsgegevens krijgen. Voorbeelden van zulke dienstverleners zijn bedrijven in de categorie van: financiële diensten, IT diensten, juridische diensten en verkoop- en marketingdiensten. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld voor de afwikkeling van transacties of wanneer dit door een wettelijke bepaling is vereist. Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden verwerkt door:

a) Andere financiële instellingen teneinde een relatie met u te onderhouden, bijvoorbeeld: correspondentbanken, custodian banken en brokers.

b) Overheidsorganen op basis van een officiële grond, bijvoorbeeld: financiële toezichthouders, de Financiële Inlichtingen Eenheid en het Openbaar Ministerie.

YKNV committeert zich aan een veilige verwerking van persoonsgegevens. Teneinde ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen heeft YKNV adequate technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Alle medewerkers van YKNV en eventuele derde partijen die door YKNV worden ingezet zijn (contractueel) verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

6. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties?

YKNV werkt in principe alleen samen met opdrachtnemers die namens ons persoonsgegevens verwerken binnen de Europese Economische Ruimte Ruimte (EU landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Binnen deze landen geldt hetzelfde privacybeschermingsniveau. Soms kan YKNV persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verstrekken. Dit volgt doorgaans uit opdrachten die uitgevoerd moeten worden, zoals bijvoorbeeld betalings- en beleggingsopdrachten. Ook dan zorgen we voor een passend privacybeschermingsniveau. Zo sluiten we contracten af op basis van EU Modelcontracten.

7. Hoe zijn de bewaartermijnen bepaald?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het nakomen van onze contractuele, wettelijke en regulatoire verplichtingen. Dit betekent dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn om aan voornoemde verplichtingen te voldoen. De belangrijkste verplichtingen met betrekking tot het bewaren van gegevens zijn neergelegd in het Besluit prudentiële regels financiële ondernemingen en de Wet ter voorkoming van het witwassen en financieren van terrorisme.

8. Welke privacyrechten kan ik uitoefenen?

Als uw gevevens worden verwerkt, heeft u privacy rechten. Als u gebruikt maakt van uw recht, streven wij ernaar om zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek. Dit kan tot een maand duren. Indien wij meer tijd nodig hebben dan laten wij dit zo snel mogelijk weten alsmede de reden van vertraging. U heeft de volgene rechten:

Recht op inzage

U hebt het recht om ons te vragen naar een overzicht van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken. Het doel van dit recht is dat u kunt controleren of uw gegevens correct en volledig zijn.

Recht op rectificatie en recht van verwijdering

Indien uw gegevens niet kloppen, kunt u ons vragen om deze te wijzigen of aan te vullen. Ook mag u ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Soms is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld als wij uw gegevens vanwege een wettelijke verplichting moeten bewaren.

Recht om de verwerking te beperken

Wanneer u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn, onrechtmatig zijn verwerkt kunt ons vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dit kan ook wannneer wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u wilt dat wij deze bewaren om ze te gebruiken in een juridische procedure of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen.

Recht van bezwaar

Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van een “gerechtvaardigd belang”, heeft u het recht om bezwaar te maken. U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen directe marketing. Indien u bezwaar maakt zullen uw gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om gegevens over te dragen. Dit kan naar uzelf of naar een andere organisatie. Het gaat alleen om digitale gegevens die wij met uw toestemming verwerken of om een overeenkomst met u uit te voeren. In individuele gevallen verwerkt YKNV uw persoonsgegevens:

a) op basis van uw toestemming. In dergelijke gevallen hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

b) voor marketing doeleinden. U heeft te allen tijde het recht om hier bezwaar tegen te maken.

9. Hoe maak ik gebruik van mijn rechten?

Klik hier om Formulier Rechten Betrokkenen downloaden. Deze kunt u samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar ons op sturen.

10. Hoe kan ik een klacht indienen omtrent de verwerking van persoonsgegevens?

Heeft u een algemene vraag of klacht over de verwerking van persoonsgegevens? Dan kunt u uw klacht indienen via onze klachtenprocedure op onze website. Als u ontevreden bent over onze reactie op uw klacht, kunt u in beroep gaan bij de Functionaris Gegevensbescherming van YKNV. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Hoe komt YKNV aan mijn persoonsgegevens?

YKNV verkrijgt persoonsgegevens voornamelijk van uzelf, wanneer u bijvoorbeeld een online formulier invult of een contract met ons ondertekent.. Waar nodig om diensten te verlenen, verkrijgt YKNV persoonsgegevens eveneens van openbaar toegankelijke bronnen, waaronder handelsregisters of overheidsinstanties.

12. In hoeverre heeft geautomatiseerde besluitvorming plaats binnen YKNV?

Tijdens het opzetten en uitvoeren van een zakelijke relatie neemt YKNV over het algemeen geen beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking zijn gebaseerd, inclusief profilering, die voor u rechtsgevolgen opleveren. Wanneer YKNV deze procedure in individuele gevallen gebruikt, zal YKNV u hierover afzonderlijk informeren.

Privacybeleid
Hoe kunnen
we u helpen?