CRD IV

Naleving richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV) 

Artikel 96 CRD IV verplicht instellingen op hun website openbaar te maken hoe zij aan de vereisten betreffende governance, beloningsbeleid en verslaggeving voldoen. De betreffende bepalingen zijn opgenomen in de artikelen 88 tot en met 95 CRD IV.

De vereisten die zijn beschreven in de hiervoor genoemde artikelen worden ten uitvoer gelegd middels de handleiding Beleid en Procedures (HBB), de profielschets voor de leden van de Raad van Bestuur, de profielschets voor de leden van de Raad van Commissarissen en het beloningsbeleid van de bank. Het vervolg van dit document bevestigt dat Yapi Kredi Bank Nederland N.V. (hierna 'Yapi Kredi Nederland' genoemd) voldoet aan de hiervoor genoemde artikelen. 

Governance 

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Yapi Kredi Nederland stelt regelingen met betrekking tot de governance op, houdt daarop toezicht en legt verantwoording af voor de uitvoering ervan; deze regelingen garanderen een doeltreffend en prudent bestuur van een instelling en voorzien onder meer in scheiding van taken in de organisatie en in de voorkoming van belangenconflicten. De Raad van Bestuur draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de instelling en hecht zijn goedkeuring aan de strategische doelstellingen, de risicostrategie en de interne governance en houdt toezicht op de uitvoering daarvan.

De Raad van Bestuur van de bank bestaat uit twee leden, de CEO en de Managing Director. Deze bestuursleden worden ondersteund door leidinggevenden van verscheidene afdelingen.

De Raad van Bestuur moet zorgen voor de integriteit van de systemen voor boekhoudkundige en financiële verslaglegging met inbegrip van de financiële en operationele controle, naleving van de wetgeving en toepasselijke normen, doeltreffend toezicht op senior management en moet toezien op de procedure voor het bekendmaken en communiceren van gegevens;

De Raad van Bestuur heeft voldoende kennis van en ervaring met alle aspecten van de bank. De leden hebben voldoende kennis over en ervaring in de financiële sector en meer in het bijzonder de banksector.

De leden van de Raad van Bestuur vergaderen wekelijks over alle relevante aspecten van de bank. Indien nodig worden dagelijkse vergaderingen bijeengeroepen. De CEO zit deze vergaderingen voor. Bij het nemen van een besluit wordt rekening gehouden met een evenwichtig oordeel over het commercieel belang en het risico dat wordt genomen, op basis van de risicobereidheid van de bank. Het belang van de stakeholders, klanten en medewerkers wordt ook meegewogen.

De leden van de Raad van Bestuur van Yapi Kredi Nederland worden benoemd volgens de benoemingsprocedure voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door Yapı ve Kredi Bankasi A.Ş. 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit vier leden waaronder twee onafhankelijke leden. De Raad van Commissarissen van de bank is zodanig samengesteld dat zij haar taken naar behoren kan vervullen.

De Raad van Commissarissen van Yapi Kredi Nederland is verantwoordelijk voor doeltreffend toezicht op de Raad van Bestuur van de bank en beschikt in zijn geheel genomen over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring om inzicht te hebben in de bedrijfsactiviteiten van de instelling, met inbegrip van de voornaamste risico's waaraan de bank is blootgesteld. Elk lid van Raad van Commissarissen handelt eerlijk, integer en met onafhankelijkheid van geest om daadwerkelijk de besluiten van de Raad van Bestuur te beoordelen en deze zo nodig aan vechten en om daadwerkelijk toe te zien en controle uit te oefenen op de bestuurlijke besluitvorming. De leden van de Raad van Commissarissen volgen een permanent trainingsprogramma teneinde hun kennis betreffende de marktontwikkeling, wet- en regelgeving en de risico's van de bank in stand te houden.

Alle leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door Yapı ve Kredi Bankasi A.Ş. als de grootste aandeelhouder, die ervoor zorgt dat deze leden uitmuntende vaardigheden en kennis bezitten om hun taken te vervullen. Naast de procedures uitgevoerd door Yapı ve Kredi Bankasi A.Ş., worden de leden van de Raad van Commissarissen door Yapi Kredi Nederland aan screeningprocedures onderworpen. 

Beloning

Teneinde te komen tot een geloofwaardige, doeltreffende en eerlijke beloning die in overeenstemming is met en bijdraagt tot een degelijk en doeltreffend risicobeheer bij het realiseren van doelstellingen heeft Yapi Kredi Nederland een beloningsbeleid ten uitvoer gelegd. Dit beleid is opgesteld ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie, doelstellingen, kernwaarden en langetermijnbelangen van Yapi Kredi Nederland. Teneinde dit te verwezenlijken bestaat het beloningsbeleid van Yapi Kredi Nederland uit een combinatie van een vaste beloning (het basissalaris) en een variabele beloning. Gezien de omvang van de bank is er geen aparte beloningscommissie ingesteld; betrokken kwesties zullen worden behandeld door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen keurt het beloningsbeleid goed en is verantwoordelijk voor het jaarlijkse toezicht op naleving van dit beleid.

De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vaste vergoeding voor hun activiteiten. De vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de bank of de groep. De totale inkomsten van een lid van de Raad van Bestuur staan in redelijke verhouding tot het beloningsbeleid dat door de bank is vastgesteld. Variabele beloning bedraagt ten hoogste 20% van het jaarsalaris.

Binnen de bank bestaan geen variabele beloningen met een langetermijncomponent. De variabele beloning is gebaseerd op indicatoren die voornamelijk bestaan uit kortetermijnbedrijfsdoelstellingen. Aan de leden van de Raad van Bestuur zijn geen aandelen toegekend. Variabele beloning is gebaseerd op de prestaties van de betrokken persoon, zijn aandeel in het bedrijf en de resultaten van de bank als geheel volgens vooraf opgestelde en toetsbare prestatiegebonden criteria. De prestatiegebonden criteria zijn zowel financieel als niet-financieel. 

(a) Besluitvormingsproces voor vaststelling van het beloningsbeleid

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beloningsbeleid en houdt toezicht op de correcte uitvoering hiervan door de Raad van Bestuur. Het besluitvormingsproces wordt door de Raad van Bestuur voorbereid voor de Raad van Commissarissen waarbij zij rekening houdt met de langetermijnbelangen van alle stakeholders. De Raad van Commissarissen houdt direct toezicht op de beloning van leidinggevenden.

(b) Verband tussen prestatie en beloning

De beschrijving van de beoordelingsprocedure is één van de belangrijke elementen van het beloningsbeleid. In deze paragraaf volgt een samenvatting van deze procedure: Op grond van vooraf bepaalde en meetbare doelstellingen, bestaande uit financiële en niet-financiële componenten, en tevens op basis van competenties en algemene indicatoren, worden de prestaties van een medewerker eenmaal per jaar algemeen beoordeeld. De niet-financiële doelstellingen vormen een substantieel onderdeel van de totale waaier aan doelstellingen voor een medewerker.

(c) De hoofdkenmerken van het beloningssysteem

Afgezien van de governancestructuur en de beoordelingsprocedure bevat het beloningsbeleid tevens regels en richtsnoeren voor het vaststellen en bepalen van de variabele beloning voor medewerkers. Daarbij zijn onder andere belangrijke uitgangspunten dat variabele beloning nooit gegarandeerd is en dat de variabele beloning nooit hoger mag zijn dan 20% van het vaste salaris. Verdere bijzonderheden worden beschreven in het beloningsbeleid van de bank. 

Verslaggeving 

Verslaggeving per land

Uit hoofde van artikel 89 CRD IV dient iedere instelling per land waarin zij een vestiging heeft bepaalde financiële informatie bekend te maken. De gevraagde informatie betreft benamingen en aard van activiteiten en hun geografische locatie naast financiële basiscijfers van de instelling.

In Nederland opereert Yapi Kredi Nederland op individuele basis en voldoet in haar jaarverslag aan de overeenkomstig dit artikel gestelde rapportageverplichtingen. De gegevens staan vermeld in het jaarverslag op onze website. 

Verslaggeving van rendement op activa

Uit hoofde van artikel 90 CRD IV dienen instellingen in hun jaarverslag naast andere belangrijke indicatoren hun rendement op activa bekend te maken, berekend als hun nettowinst gedeeld door hun balanstotaal.

Yapi Kredi Nederland voldoet in haar jaarverslag aan de overeenkomstig dit artikel gestelde rapportageverplichtingen. De gegevens staan vermeld in het hoofdstuk Kengetallen van het jaarverslag op onze website.

Hoe kunnen
we u helpen?