Code Banken

De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en is gepubliceerd in september 2009. De Code bevat principes voor de manier waarop Nederlandse banken zouden moeten omgaan met bestuur, risicobeheer, audit en beloning.

De Code Banken is opgesteld in reactie op het rapport ‘Naar herstel van vertrouwen’ dat op 1 april 2009 is gepubliceerd door de Adviescommissie Toekomst Banken. Het is een vorm van zelfregulering die in werking is getreden op 1 januari 2010 op basis van het ‘leg uit of pas toe’-principe.

Kort na de publicatie van de Code startte Yapi Kredi Bank Nederland N.V. met een initiatief ter verankering van de Code binnen de onderneming. Het initiatief werd uitgevoerd door de Raad van Bestuur die onder supervisie stond van Raad van Commissarissen.

Binnen deze evaluatiefase werden de nodige maatregelen genomen, en als gevolg daarvan heeft de Raad van Bestuur ervoor gezorgd dat de strategie van Yapi Kredi Bank Nederland N.V. in lijn is met de Code Banken en dat de Code Banken zullen worden toegepast om de consistentie van de Bank te waarborgen.

Uit de impactanalyse bleek dat Yapi Kredi Bank Nederland N.V. al voldoet aan de meeste principes over corporate governance, risicobeheer (inclusief Yapi Kredi Bank Nederland N.V.’s goedkeuringsproces producten), audit en beloning: 

Focus op klant

 • Dit is de hoeksteen van onze strategie. Wij zullen ons blijven richten op klanten en het opleiden van onze medewerkers op dit gebied. Dit is ook van toepassing in de jaarlijkse beoordeling. 

Risk management

 • Yapi Kredi Bank Nederland N.V. heeft al een aparte Risicocommissie in de Raad van Bestuur/ de Raad van Commissarissen.
 • Yapi Kredi Bank Nederland N.V. beschikt ook over een goedkeuringsproces producten dat voortdurend verder wordt verbeterd.
 • Yapi Kredi Bank Nederland N.V. biedt geen complexe producten aan haar Retail klanten. 

Audit 

 • Het Auditreglement voor de interne auditfunctie van Yapi Kredi Bank Nederland N.V. is aangepast en goedgekeurd door de Auditcommissie. Het Auditreglement is in lijn met de principes van de Code Banken met als doel de interne auditfunctie van Yapi Kredi Bank Nederland N.V. volledig volgens de Code te laten functioneren. 

Business principles

 • In 2009 zijn de Yapi Kredi Bank Nederland N.V. Business Principles aangepast.
 • Alle medewerkers van Yapi Kredi Bank Nederland N.V. dienen zich bij hun dagelijkse werkzaamheden aan deze principles te houden.
 • De nieuwe versie voldoet wat betreft moreel en ethisch gedrag (ruimschoots) aan de principes van de Code Banken.
 • Alle leden van de besturen van Yapi Kredi Bank Nederland N.V.’s Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur and commissies tekenden een verklaring waarin ze beloven de Yapi Kredi Bank Nederland N.V. Business Principles te zullen respecteren en uitvoeren.
 • Alle medewerkers van de Bank inclusief de leden van de Raad van Bestuur hebben tevens de in de Code Banken omschreven moreel-ethische verklaring ondertekend.

 Naar aanleiding van de impactanalyse zijn de volgende stappen ondernomen: 

Beloningsbeleid

 • Yapi Kredi Bank Nederland N.V.’s beloningsbeleid is in lijn met de Code Banken. Er zijn bijvoorbeeld geen optieplannen en de jaarlijkse bonussen zijn lager dan de 1-jaars salaris.
 • De doelstellingen van de Code Banken zullen de uitgangspunten zijn voor het beloningsbeleid. 

Permanente educatie

 • Leden van de Raad van Commissarissen van Yapi Kredi Bank Nederland N.V. volgen al een programma van permanente educatie: alle commissarissen nemen deel aan een jaarlijkse Kennisdag en alle nieuwe leden van de Raad van Commissarissen nemen deel aan de introductie programma in Nederlandse corporate governance.
 • Leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan diverse educatieve activiteiten, zoals de Kennisdagen, de Autoriteit Financiële Markten (AFM)-dag en de DNB-dag, die de Nederlandsche Bank verzorgt. Deze activiteiten zijn uitgebreid en opgenomen in een structureel programma voor permanente educatie.

Yapi Kredi Bank Nederland N.V. zal in het Jaarverslag nader verslag doen van de manier waarop de Code Banken wordt toegepast.

Hoe kunnen
we u helpen?