Bescherming van persoonsgegevens

Verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens

Formulier Rechten Betrokkenen

Privacy

Deze website wordt beheerd door Yap? Kredi Bank Nederland N.V. Yap? Kredi Bank Nederland N.V. kan gegevens van u verwerken bij bezoek aan deze website. Dit betreft gegevens die u op de website hebt ingevuld. Uw privacy wordt gewaarborgd, gerespecteerd en beschermd omdat Yap? Kredi Bank Nederland N.V. er bijzonder veel belang aan hecht om de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen na te leven. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde regelingen. Verwerking van persoonlijke gegevens 

Yap? Kredi Bank Nederland N.V. verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. De verwerking van persoonsgegevens is in het bijzonder gericht op: 

  • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer.
  • Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Yap? Kredi Bank Nederland N.V. en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten.
  • Het verrichten van analyses van gegevens in het kader van statistische doeleinden. Verder kan de door u ter beschikking gestelde informatie gebruikt worden om u onder meer te informeren over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Vanzelfsprekend zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking gesteld worden of worden verkocht, tenzij:

    • Yap? Kredi Bank Nederland N.V. daartoe wettelijk verplicht is.
    • Het voortvloeit uit verplichtingen die Yap? Kredi Bank Nederland N.V. jegens u aangaat of is aangegaan.
    • Het noodzakelijk is voor het bewaken van de integriteit van het financiële stelsel.

Vragen
Voor vragen over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met Yap? Kredi Bank Nederland N.V. en een brief sturen naar Antwoordnummer 39247, 1090 VC Amsterdam. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen
Yap? Kredi Bank Nederland N.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient de aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

reclamebureau anno nu ifthen.nl